MilwaukeeMilwaukee

Cart4

서비스부품 모델명 : M18 FMT

목록보기
번호
부품번호
부품명
판매가 주문수량
2 661703002 M2.5 X 6MM PAN HD. PHILLIPS SCREW
550
추가 삭제
3 659148001 19MM FLAT WASHER
550
추가 삭제
4 662963002 M4 X 35MM CAP HD. HEX RECESS MACH. SC.
550
추가 삭제
5 644119001 MOTOR END PLATE
4,400
추가 삭제
6 681400004 BALL BEARING
1,650
추가 삭제
7 698632001 BUSHING
550
추가 삭제
27 634890001 QUICK RELEASE CLIP
550
추가 삭제
28 660165015 M4 X 10MM PAN HD. TAPTITE T-20 SCREW
550
추가 삭제
29 660320010 M3.5 X 12MM PAN HD. T-10 MACH. SCREW
550
추가 삭제
36 565606001 RUBBER SLEEVE
1,100
추가 삭제
46 565326001 O-RING FOR BLADE FASTENER
550
추가 삭제
47 622566001 BLADE FASTENER
6,050
추가 삭제
48 661081001 M2.6 X 10MM PAN HD. ST T-8 SCREW
550
추가 삭제
49 660570005 M3 X 14MM PAN HD. ST T-10 SCREW
550
추가 삭제
51 360770001 SLIDE LEVER
1,100
추가 삭제
53 565761001 O-RING FOR MOTOR END PLATE
550
추가 삭제
58 941123667 RATING LABEL
550
추가 삭제
59 204517012 HOUSING KIT
23,100
추가 삭제
60 208517005 ELECTRONICS KIT
77,000
추가 삭제
61 204517008 MOTOR END PLATE KIT
10,450
추가 삭제
64 208517003 ROTOR/JAM SLEEVE ASSEMBLY
44,000
추가 삭제
65 208517004 GEARCASE ASSEMBLY
64,900
추가 삭제
70 614441001 ADAPTER
2,750
추가 삭제
71 681488012 UL WOOD BLADE
4,950
추가 삭제
74 303590010 BACKING PAD
6,050
추가 삭제
75 902512006 60 GRIT SANDPAPER (PACK OF 6)
550
추가 삭제
76 902512007 80 GRIT SANDPAPER (PACK OF 6)
550
추가 삭제
77 902512005 120 GRIT SANDPAPER (PACK OF 6)
550
추가 삭제
79 902512008 240 GRIT SANDPAPER (PACK OF 6)
550
추가 삭제
0
CART
장바구니 담기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.
close
Milwaukee
밀워키청계서비스 유한회사
서울특별시 종로구 창경궁로 86, 2층(예지동)
TEL : 1522-6493  /  FAX : 02-6958-6493  /  E-MAIL : hk0328park@naver.com
대표 : 이은주  /  사업자 등록번호 : 609-88-01707  /  통신판매번호 : 제2020-서울종로-1202호
사업자정보 확인